Afkortingen

Algemeen
T&T-termen, Kreten en Afkortingen

In de diverse artikelen over genderdysforie worden vaak afkortingen gebruikt, die veelal niet voor een ieder bekend zijn. Zo staat CD voor het engelse Cross Dresser, hetgeen Travestiet betekent, wat in onze taal wordt afgekort met TV.
Hieronder volgt een lijst met termen, kreten en afkortingen.

3Tís

Travestieten, Transgenderisten en Transseksuelen.

Androgyn

1. combinatie van beide genders

2. genderneutraal

Biologisch geslacht

Geslacht waarmee men geboren werd.

CD

Cross Dresser. (zie aldaar)

Cross Dresser

Een CrossDresser betreft een hetero man die probeert het uiterlijk van een vrouw te imiteren door onder meer:

 • zich te kleden in gangbare dameskleding;
 • gebruik van accessoires;
 • vrouwelijke haardracht;
 • gebruik van make-up;
 • gebruik van de stem.
  De crossdresser doet dit niet voor de seksuele opwinding of ander fetisjisme.
  Zie ook CrossDresser in Wikipedia
 • Drag Queen

  1. Een MV-TV die dramatische kleren en make-up draagt en dramatische manieren vertoont. Vaak voor vermaal van anderen, voor bewondering of om te shockeren;

  2. Een homoseksueel persoon die T&T-karakteristieken vertoont.

  Opmerking: De term Drag Queen wordt door sommigen als denigrerend ervaren. Daarbij moet nog opgemerkt worden, dat vele homoseksuelen niet willen worden geïdentificeerd met T&T.

  Ex-transseksueel

  (EX-TS). Post-operatieve transseksueel. Aanduiding om expliciet te benadrukken, dat de persoon in kwestie het huidige geslacht middels transformatie heeft verkregen.

  Opmerking: De EX-TS wordt veelal niet graag met zijn of haar verleden geconfronteerd. Een man of een vrouw een EX-TS noemen zonder dat dat ter verduidelijking expliciet nodig is, wordt derhalve vaak als grievend ervaren.

  EX-TS

  Ex-transseksueel

  Gender

  1. Psychosociaal geslacht

  2. Kenmerken en vaardigheden die de maatschappij normaliter aan een specifiek geslacht toekent. (zie ook geslachtsrol en/of genderrol)

  Genderdysforie

  (GD) Onvrede met het biologisch (natale) geslacht

  Genderidentiteit

  Dat wat men zich qua geslachtsindeling voelt (bijvoorbeeld man of vrouw of beiden, etc.)

  Genderrol

  1Geslachtsrol (zie aldaar)

  2Uiting van de geslachtsrol, die past bij het eigen biologisch geslacht, of juist niet past bij dat geslacht maar wel bij de genderidentiteit.

  Genderteam

  Werkgroep van gespecialiseerde medici gericht op de behandeling van transseksuelen.

  Geslachtsindeling

  Opdeling in geslachten als man, vrouw, hermafrodiet, interseksueel, etc.

  Geslachtsrol

  Arbitraire regels, toegedicht door de maatschappij, die bepalen welke kleding, gedrag, gedachten, gevoelens etc. behoren bij de personen van een bepaalde gender.

  Hermafrodiet

  Een persoon, die bij de geboorte kenmerken van beide geslachten in zich verenigt.

  Interseksueel

  Persoon geboren met niet-eenduidige geslachtskenmerken. Hiervan komen allerlei soorten voor.

  LKG T&T

  Landelijke Kontakt Groep Travestie en Transseksualiteit

  Man/Vrouw

  (MV) Voorvoegsel om de richting van de verandering in geslacht (of genderrol) weer te geven. Hier dus van man naar vrouw.

  (MV)

  Man/vrouw (zie aldaar)

  Nataal

  Het natale geslacht van een mens is het geslacht dat deze bij de geboorte krijgt toegekend.

  Neo

  Nieuw. Gebruikt in combinatie met geslacht om de post-operatieve status van een persoon aan te duiden of in combinatie met een geslachtsdeel om de door de operatie geconstrueerde geslachtsdelen aan te duiden, zoals neovagina.

  Non-op

  Non-operatief

  Non-operatief

  Transseksueel die geen (volledige) geslachtsoperatie ondergaat, hetzij uit eigen keuze, hetzij wegens medische contra-indicaties, zoals bijvoorbeeld hoge leeftijd of lijdend aan een ernstige ziekte.

  Omgaan

  Volledig overschakelen op de geslachtsrol die men als passend ervaart.

  Passabel

  In het openbaar kunnen treden zonder ontdekt te kunnen worden als EX-TS of als iemand met een ander geslacht, dan bij de genderrol past die wordt gepresenteerd.

  Post-op

  Post-operatief. (zie aldaar)

  Post-operatief.

  Transseksuele mens, die een geslachtsoperatie heeft ondergaan.

  Pre-op

  Pre-operatief. (zie aldaar)

  Pre-operatief.

  Transseksuele mens, die nog geen geslachtsoperatie heeft ondergaan, maar wel voornemens is deze te ondergaan.

  Real-Life Test (RLT)

  Verplichte periode voor SRS waarin een individu vanuit de medische wereld geacht wordt volledig te leven in de rol van het andere (toekomstige) geslacht. Volgend de SOC is dit minimaal 1 jaar. In Nederland wordt vaak als norm een periode geëist van minstens 1 Ĺ jaar.

  Sex Reassignment Surgery. (SRS)

  De operatie om iemands primaire geslachtskenmerken aan te passen aan het andere geslacht.

  Opmerking: De SRS is (veelal) de laatste stap in het transformatieproces. De hormoonbehandeling heeft dan al plaats gehad evenals de RLT.

  SOC

  Standards of Care (zie aldaar)

  SRS

  Sex Reassignment Surgery. (zie aldaar)

  Standards of Care

  Medische richtlijnen voor de behandeling van transseksuelen. Deze richtlijnen zijn oorspronkelijk opgesteld door Dr. Harry Benjamin. Zij zijn vastgesteld als wereldwijde standaard en worden onderhouden door de Harry Benjamin Confentie.

  Opmerking: Door de aanvullingen en wijzigingen die in de loop der tijd zijn aangebracht geldt deze standaard nu ook voor de behandeling van Transgenderisten, omdat werd vastgesteld dat ook zij, die uiteindelijk geen SRS willen ondergaan volgens deze standaard behandeld dienen te worden.

  TG

  Transgender (zie aldaar). Wordt vaak verward met Transgenderist, maar dit is niet juist

  Transgender

  Transgender: alle mensen binnen het hele spectrum van de verschillende uitingsvormen van travestie tot aan transseksualiteit (www.transgendernederland.nl 2009). Een ander woord hier voor is ook wel genderdysforie.

  Transgenderist

  1. TS die verkiest om te leven als iemand van het andere geslacht zonder een geslachtsoperatie te ondergaan ( zie ook non-op)

  2. Mensen, die op basis van hun gender-identiteit hun evenwicht vinden in het verkrijgen/handhaven van de kenmerken van beide geslachten.

  Opmerking: De omschrijving (vrij naar Gianne Israel) luidt: Transgenderisten zijn mensen die structureel leven als lid van het tegengestelde geslacht, volledig dan wel parttime. Sommigen van hen behouden hun oorspronkelijke identiteit op hun werk of bij formele gelegenheden; anderen vertonen zich in hun nieuwe identiteit in heel het dagelijks leven. Transgenderisten zijn uniek omdat voor hen het handhaven van zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken van belang is om een gevoel van evenwicht te hebben.

  Transitie

  De periode waarin een persoon een geslachtsaanpassende behandeling volgt.

  TransPeople

  Nieuwe Engelse verzamelnaam voor mensen, die aan gender-dysforie lijden.

  Transseksueel

  (TS) Een persoon wiens gender-identiteit afwijkt van zijn/haar biologische geslacht.

  Opmerking: De omschrijving (vrij naar Dr. Anton Verschoor) luidt:

  Van transseksualiteit spreken we als iemands sekse mannelijk is, maar zijn gender-identiteit vrouwelijk. Of omgekeerd: als iemands sekse vrouwelijk is, maar haar gender-identiteit mannelijk. Met andere woorden: je lijf is mannelijk, je voelt je een vrouw of je hebt het lijf van een vrouw en voelt je man.

  Travestiet

  (TV) Een persoon die zich manifesteert/presenteert (genderrol) als iemand van het tegenovergestelde geslacht, doch wiens genderidentiteit overeenkomt met zijn/haar biologische geslacht.

  Opmerking: De omschrijving (vrij naar Dr. Anton Verschoor) luidt: We noemen een man travestiet als zijn sekse mannelijk is, zijn gender-identiteit (het gevoel/beeld van wat hij is) ook mannelijk, maar zijn gedrag, dus zijn genderrol soms of vaak vrouwelijk is. Van travestie is met name sprake, als dit vrouwelijk gedrag zich uit in een voorkeur voor het dragen van vrouwelijke kleding. Bij vele travestieten beperkt het zich veelal niet tot het omkleden in vrouwelijke kleding, maar proberen ze door hun hele manier van doen op die momenten de vrouwelijke rol te spelen. Voor vrouwelijke travestieten geldt het omgekeerde. De meeste travestieten hebben een heteroseksuele voorkeur

  TS

  Transseksueel (zie aldaar)

  T&T

  Travestie&Transseksualiteit (zie aldaar)

  Travestie&Transseksualiteit

  Veelal gebezigd als 'totaalverzamelnaam' voor de bijeenkomsten van de werkgroepen in het land onder auspiciën van de LKG T&T (Landelijke Kontakt Groep Travestie en Transseksualiteit)

  Opmerking: De tweedeling T&T stamt nog uit de periode dat de acceptatie en behandeling in positieve zin door de medische stand nog maar nauwelijks ontstond en derhalve onderscheid nodig was van de TS ten opzichte van de TV. Dat die tweedeling geen recht doet aan een grote groep genderdysforische mensen, die zichzelf noch als travestiet, noch als transseksueel zien en toch omwille van hun gender-identiteit evenals de transseksuelen een (beperkte) lichamelijke aanpassing wensen (Transgenderisten), heeft er toe geleid dat wij thans liever spreken van de 3 T's. Feitelijk is die driedeling ook nog veel te smal, zodat we beter zouden kunnen spreken van GD's, zijnde mensen die lijden aan genderdysforie.

  TV

  Travestiet (zie aldaar)

  VM

  Vrouw/Man (zie aldaar)

  Vrouw/Man

  Voorvoegsel om de richting van de verandering in geslacht (of genderrol) weer te geven. Hier dus van vrouw naar man.

  VU

  VU-ziekenhuis. Oorspronkelijk ziekenhuis der Vrije Universiteit. Dit ziekenhuis heeft een genderteam, waarvan er slechts enkele in Nederland zijn. De VU is de enige universiteit ter wereld met een leerstoel op het gebied van transseksualiteit, die bezet wordt door Prof. Louis Gooren.  © Stichting Rene(e)   www.renee3t.nl   disclaimer